Gebruiksvoorwaarden

1. TEGENSTELBAARHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Door het plaatsen van een order, stemt de klant in met huidige algemene voorwaarden. Zij hebben voorrang op de eigen verkoopsvoorwaarden van de klant.

2. AANBIEDINGEN

Al onze aanbiedingen zijn uniek en afhankelijk van de beschikbaarheid bij aanvaarding.

3. BESTELLINGEN

Elke bestelling dient door ons bevestigd te worden. Een niet-bevestigde bestelling bindt enkel de klant. De uitvoering van de bestelling geldt als bevestiging. De bestelling is voor een welbepaald product en kan niet voor een ander product gebruikt worden of voor een andere klant, zonder de uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van MediaGeuzen.

4. HET CONTRACT

Elk ontwerp voor een affiche dient voorafgaandelijk aan de affichage onderneming te worden voorgelegd, en kan deze zonder enige motivatie weigeren aan te plakken of plaatsen.

De verkoopsovereenkomst wordt gesloten onder de ontbindende voorwaarde van een ongunstig advies uitgaande van de Jury voor Eerlijke Praktijken (JEP) inzake reclame.

Indien het advies van de JEP negatief is en de afschaffing van de campagne oplegt, zal de adverteerder op geen enkele schadevergoeding, voor welke reden ook, aanspraak kunnen maken. Bovendien is de adverteerder verplicht het volledige bedrag van de overeenkomst te betalen. Voor het geval het advies van de Jury de voorwaarden voor behoud van de affiche zou bepalen, is de adverteerder eraan gehouden MediaGeuzen binnen een termijn van drie werkdagen per aangetekend schrijven te laten weten of hij beslist de wijzigingen door te voeren dan wel of hij de affiche afschaft. Indien bij het verstrijken van deze termijn door de adverteerder geen beslissing is betekend aan de affichage onderneming, beslist deze laatste. In geval van afschaffing zal de klant de in het contract voorziene huur worden betaald. In geval van wijzigingen, zijn de kosten die eruit voortvloeien ten laste van de adverteerder.

5. LEVERING VAN HET MATERIAAL

De gezegelde affiches moeten ten laatste 10 werkdagen voor de start van de campagne, zaterdag uitgesloten, bij MediaGeuzen of op een door MediaGeuzen opgegeven adres worden afgeleverd. De klant verklaart kennis te hebben genomen van de technische fiche, waarvan hij de bepalingen in acht dient te nemen. Alle extra kosten die voortvloeien uit de niet naleving van deze bepalingen, worden integraal aan de klant aangerekend.

Iedere overplakking, verzendkosten, aanbrengen van banners, worden bijkomend aan de klant aangerekend.

6. NIET GEBRUIKT MATERIAAL

Het niet gebruikte materiaal behoort toe aan de klant. Het materiaal wordt hem, bij de eerste aanvraag, op zijn kosten terugbezorgd. Indien het materiaal niet wordt teruggeëist, één maand na het einde van de campagne, wordt het als verlaten beschouwd.

7. DUURTIJD VOOR DE UITVOERING VAN DE AANPLAKKINGEN

De affichage onderneming beschikt over :

* campagne van 7 dagen : 1 werkdag (zaterdag uitgesloten) vanaf de start van de campagne

* campagne van 14 dagen : 3 werkdagen (zaterdag uitgesloten) vanaf de start van de campagne;

* campagne van 28 dagen : 5 werkdagen (zaterdag uitgesloten) vanaf de start van de campagne.

De affichage onderneming kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet respecteren van deze termijnen,

dewelke te wijten zijn aan de weersomstandigheden of overmacht.

Indien de aanplakking niet beëindigd is binnen de gestelde termijnen kan de aanplakking verlengd worden met het aantal dagen dat de aanplakking te laat gebeurde.

8. WIJZIGINGEN

In geval een reclamepaneel/publiciteitsdrager voor de aanvang of tijdens de loop van het contract zou verdwijnen of onbe-schikbaar zou zijn, wat ook de oorzaak, zal MediaGeuzen aan de klant een ander reclamepaneel/publiciteitsdrager voorstellen of verschuiven naar een andere periode, naargelang de mogelijkheden.

9. VERANTWOORDELIJKHEID

MediaGeuzen zorgt voor de bewaring van de affiches en is verantwoordelijk voor het verlies of de beschadiging van het materiaal dat voor de opdracht bestemd is, en dit tot de einddatum van de campagne. Zij neemt echter geen enkele andere verantwoordelijkheid op zich, uit hoofde van de aangebrachte affiches en van de reclame die erop voorkomt.

Indien een affiche door de Openbare diensten verboden wordt omwille van de vermelde tekst of het gebruikte publiciteitsmateriaal, blijft de prijs van de huur en de aanplakking niettemin verschuldigd voor de overeengekomen periode.

MediaGeuzen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de beschadiging van affiches door derden of door

ongunstige weersomstandigheden.

10. PRIJS

De prijs wordt aangeduid per paneel en omvat :

Één plaatsing van affiche per gehuurde periode dagen in de steden.

Het onderhoud van de affiches tijdens de duur van de reclamecampagne tenzij het om een campagne gaat die geboekt werd aan voorwaarden die lager zijn dan de cardexprijs.

De hierna vermelde bijkomende kosten mogen worden aangerekend aan de klant, behoudens afwijkende overeenkomst tussen de betrokken partijen : eventuele afficheringtaks (zegel), aanbrenging van een band of overdruk, aanplakking van een supplementaire aanplakking, onvoorziene leveringen van papier, wijziging en onderhoudskosten aan het paneel, alsook de verzendingskosten.

11. TAKSEN en ZEGELRECHTEN

Onze prijzen zijn exclusief BTW, exclusief taksen, exclusief zegelrechten en belastingen. Elke verhoging van taksen, zegelrechten en/of belastingen, tussen de dag van de afsluiting van het contract en de uitvoering ervan zal in supplement aangerekend worden.

12. BETALINGSVOORWAARDEN

Al onze facturen zijn contant betaalbaar behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. De rekeningen welke op hun vervaldag onbetaald blijven, brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een jaarlijkse intrest op van 12% en worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van het factuurbedrag en met een minimum van 125,00 €. Indien op verzoek van de klant de factuur aan een derde dient te worden gericht, blijft de klant borg staan voor de betaling ervan. Bij gebrek aan tijdige betaling, behoudt MediaGeuzen zich het recht voor om de uitvoering van alle opdrachten van de klant, zonder voorafgaande verwittiging schorsen, zonder enige vergoeding.

13. ANNULATIE : voorwaarden

Geen enkele annulatie wordt aanvaard indien ze ons kenbaar gemaakt wordt minder dan 60 dagen voor de begindatum van de campagne. Indien de annulatie kenbaar wordt gemaakt meer dan 60 dagen voor de aanvang van de campagne, dan zal de klant van rechtswege de hierna vermelde forfaitaire schadevergoedingen verschuldigd zijn :

Annulatie meegedeeld tussen de 61ste en de 120ste dag voor de aanplakking :

50% van de aangekochte affichage, inclusief de taksen (100%)

annulatie meegedeeld tussen de 121ste en de 180ste dag voor de aanplakking :

25% van de aangekochte affichage, inclusief de taksen (100%)

annulatie meegedeeld voor de 180ste dag voor de aanplakking :

10% van de aangekochte affichage, inclusief taksen (100%)

De datum van annulatie is de datum waarop MediaGeuzen het aangetekend schrijven van de klant ontvangt.

14. KLACHTEN

Iedere klacht moet onmiddellijk per aangetekende zending worden gemeld, ten laatste drie werkdagen voor het einde van de campagne, gericht aan de maatschappelijke zetel van de affichage onderneming.

15. OVERMACHT

Het zich voordoen van een feit al dan niet voorzienbaar doch onafhankelijk van onze wil waardoor de goede uitvoering van het order wordt verhinderd of vertraagd, schorst van rechtswege onze verplichtingen en ontslaat ons van alle verantwoordelijkheid. Indien het bestelde paneel niet kan worden aangeplakt omdat het diende verwijderd te worden tussen de bestelling en de uitvoering van de bestelling, verbindt MediaGeuzen er zich toe de aanplakking uit te voeren op een gelijkwaardig paneel. Indien er geen gelijkwaardig paneel beschikbaar is, wordt het oorspronkelijk bestelde paneel uit de bestelling gehaald en bijgevolg niet gefactureerd. De klant kan hiervoor geen enkele schadevergoeding eisen.

16. BEVOEGDHEID

Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen.