Algemene voorwaarden

1. TEGENSTELBAARHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Door het plaatsen van een order, stemt de klant in met huidige algemene voorwaarden.

Zij hebben voorrang op de eigen verkoopsvoorwaarden van de klant.

2. AANBIEDINGEN

Al onze aanbiedingen zijn uniek en afhankelijk van de beschikbaarheid bij aanvaarding.

3. BESTELLINGEN

Elke bestelling dient door ons bevestigd te worden. Een niet-bevestigde bestelling bindt enkel de klant. De uitvoering van de bestelling geldt als bevestiging. De bestelling is voor een welbepaald product en kan niet voor een ander product gebruikt worden of voor een andere klant, zonder de uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van MediaGeuzen.

4. HET CONTRACT

Elk ontwerp voor een affiche dient voorafgaandelijk aan de affichage onderneming te worden voorgelegd, en kan deze zonder enige motivatie weigeren aan te plakken of plaatsen.

De verkoopsovereenkomst wordt gesloten onder de ontbindende voorwaarde van een ongunstig advies uitgaande van de Jury voor Eerlijke Praktijken (JEP) inzake reclame.

Indien het advies van de JEP negatief is en de afschaffing van de campagne oplegt, zal de adverteerder op geen enkele schadevergoeding, voor welke reden ook, aanspraak kunnen maken. Bovendien is de adverteerder verplicht het volledige bedrag van de overeenkomst te betalen. Voor het geval het advies van de Jury de voorwaarden voor behoud van de affiche zou bepalen, is de adverteerder eraan gehouden MediaGeuzen binnen een termijn van drie werkdagen per aangetekend schrijven te laten weten of hij beslist de wijzigingen door te voeren dan wel of hij de affiche afschaft. Indien bij het verstrijken van deze termijn door de adverteerder geen beslissing is betekend aan de affichage onderneming, beslist deze laatste. In geval van afschaffing zal de klant de in het contract voorziene huur worden betaald. In geval van wijzigingen, zijn de kosten die eruit voortvloeien ten laste van de adverteerder.

5. LEVERING VAN HET MATERIAAL

De gezegelde affiches moeten ten laatste 10 werkdagen voor de start van de campagne, zaterdag uitgesloten, bij MediaGeuzen of op een door MediaGeuzen opgegeven adres worden afgeleverd. De klant verklaart kennis te hebben genomen van de technische fiche, waarvan hij de bepalingen in acht dient te nemen. Alle extra kosten die voortvloeien uit de niet naleving van deze bepalingen, worden integraal aan de klant aangerekend.

Iedere overplakking, verzendkosten, aanbrengen van banners, worden bijkomend aan de klant aangerekend.

6. NIET GEBRUIKT MATERIAAL

Het niet gebruikte materiaal behoort toe aan de klant. Het materiaal wordt hem, bij de eerste aanvraag, op zijn kosten terugbezorgd. Indien het materiaal niet wordt teruggeëist, één maand na het einde van de campagne, wordt het als verlaten beschouwd.

7. DUURTIJD VOOR DE UITVOERING VAN DE AANPLAKKINGEN

De affichage onderneming beschikt over :

* campagne van 7 dagen : 1 werkdag (zaterdag uitgesloten) vanaf de start van de campagne

* campagne van 14 dagen : 3 werkdagen (zaterdag uitgesloten) vanaf de start van de campagne;

* campagne van 28 dagen : 5 werkdagen (zaterdag uitgesloten) vanaf de start van de campagne.

De affichage onderneming kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet respecteren van deze termijnen,

dewelke te wijten zijn aan de weersomstandigheden of overmacht.

Indien de aanplakking niet beëindigd is binnen de gestelde termijnen kan de aanplakking verlengd worden met het aantal dagen dat de aanplakking te laat gebeurde.

8. WIJZIGINGEN

In geval een reclamepaneel/publiciteitsdrager voor de aanvang of tijdens de loop van het contract zou verdwijnen of onbe-schikbaar zou zijn, wat ook de oorzaak, zal MediaGeuzen aan de klant een ander reclamepaneel/publiciteitsdrager voorstellen of verschuiven naar een andere periode, naargelang de mogelijkheden.

9. VERANTWOORDELIJKHEID

MediaGeuzen zorgt voor de bewaring van de affiches en is verantwoordelijk voor het verlies of de beschadiging van het materiaal dat voor de opdracht bestemd is, en dit tot de einddatum van de campagne. Zij neemt echter geen enkele andere verantwoordelijkheid op zich, uit hoofde van de aangebrachte affiches en van de reclame die erop voorkomt.

Indien een affiche door de Openbare diensten verboden wordt omwille van de vermelde tekst of het gebruikte publiciteitsmateriaal, blijft de prijs van de huur en de aanplakking niettemin verschuldigd voor de overeengekomen periode.

MediaGeuzen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de beschadiging van affiches door derden of door

ongunstige weersomstandigheden.

10. PRIJS

De prijs wordt aangeduid per paneel en omvat :

Één plaatsing van affiche per gehuurde periode dagen in de steden.

Het onderhoud van de affiches tijdens de duur van de reclamecampagne tenzij het om een campagne gaat die geboekt werd aan voorwaarden die lager zijn dan de cardexprijs.

De hierna vermelde bijkomende kosten mogen worden aangerekend aan de klant, behoudens afwijkende overeenkomst tussen de betrokken partijen : eventuele afficheringtaks (zegel), aanbrenging van een band of overdruk, aanplakking van een supplementaire aanplakking, onvoorziene leveringen van papier, wijziging en onderhoudskosten aan het paneel, alsook de verzendingskosten.

11. TAKSEN en ZEGELRECHTEN

Onze prijzen zijn exclusief BTW, exclusief taksen, exclusief zegelrechten en belastingen. Elke verhoging van taksen, zegelrechten en/of belastingen, tussen de dag van de afsluiting van het contract en de uitvoering ervan zal in supplement aangerekend worden.

12. BETALINGSVOORWAARDEN

Al onze facturen zijn contant betaalbaar behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. De rekeningen welke op hun vervaldag onbetaald blijven, brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een jaarlijkse intrest op van 12% en worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van het factuurbedrag en met een minimum van 125,00 €. Indien op verzoek van de klant de factuur aan een derde dient te worden gericht, blijft de klant borg staan voor de betaling ervan. Bij gebrek aan tijdige betaling, behoudt MediaGeuzen zich het recht voor om de uitvoering van alle opdrachten van de klant, zonder voorafgaande verwittiging schorsen, zonder enige vergoeding.

13. ANNULATIE : voorwaarden

Geen enkele annulatie wordt aanvaard indien ze ons kenbaar gemaakt wordt minder dan 60 dagen voor de begindatum van de campagne. Indien de annulatie kenbaar wordt gemaakt meer dan 60 dagen voor de aanvang van de campagne, dan zal de klant van rechtswege de hierna vermelde forfaitaire schadevergoedingen verschuldigd zijn :

Annulatie meegedeeld tussen de 61ste en de 120ste dag voor de aanplakking :

50% van de aangekochte affichage, inclusief de taksen (100%)

annulatie meegedeeld tussen de 121ste en de 180ste dag voor de aanplakking :

25% van de aangekochte affichage, inclusief de taksen (100%)

annulatie meegedeeld voor de 180ste dag voor de aanplakking :

10% van de aangekochte affichage, inclusief taksen (100%)

De datum van annulatie is de datum waarop MediaGeuzen het aangetekend schrijven van de klant ontvangt.

14. KLACHTEN

Iedere klacht moet onmiddellijk per aangetekende zending worden gemeld, ten laatste drie werkdagen voor het einde van de campagne, gericht aan de maatschappelijke zetel van de affichage onderneming.

15. OVERMACHT

Het zich voordoen van een feit al dan niet voorzienbaar doch onafhankelijk van onze wil waardoor de goede uitvoering van het order wordt verhinderd of vertraagd, schorst van rechtswege onze verplichtingen en ontslaat ons van alle verantwoordelijkheid. Indien het bestelde paneel niet kan worden aangeplakt omdat het diende verwijderd te worden tussen de bestelling en de uitvoering van de bestelling, verbindt MediaGeuzen er zich toe de aanplakking uit te voeren op een gelijkwaardig paneel. Indien er geen gelijkwaardig paneel beschikbaar is, wordt het oorspronkelijk bestelde paneel uit de bestelling gehaald en bijgevolg niet gefactureerd. De klant kan hiervoor geen enkele schadevergoeding eisen.

16. BEVOEGDHEID

Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen.


Conditions generales de vente

1. OPPOSABILITE DE NOS CONDITIONS GENERALES

En nous confiant un ordre, le client acquiesce sans réserve aux présentes conditions générales.

Les présentes conditions générales ont priorité sur celles du client.

2. OFFRES

Toutes nos offres sont uniques et faites sous toute réserve de disponibilité.

3. COMMANDES

Tout ordre n’engage que le client jusqu’à la ratification par MediaGeuzen. Une offre non confirmé par le client, n’engage que le client. Exécution de l’ordre vaut ratification. La commande doit être fait pour un produit bien défini et ne peut être utilisé pour un autre produit ou un autre client sans l’accord écrit de MediaGeuzen.

4. LE CONTRAT

Chaque projet d’affiche doit être soumis à MediaGeuzen pour acceptation, qui a le droit de refuser sans aucune motivation. Le contrat est conclu sous la condition résolutoire d’un avis défavorable, au sujet du caractère trompeur, immoral ou de mauvais goût de l’affiche. L’annonceur accepte que cet avis du Jury d’Ethique Publicitaire soit exécuté au plus tard trois jours ouvrables après la notification qui en est faite, par lettre recommandée à la poste, par l’entreprise d’affichage à l’annonceur. La lettre reproduira le texte de l’avis émis par le Jury. Au cas où cet avis recommanderait la suppression, momentanée ou non de l’affiche, l’annonceur ne pourra prétendre à aucune indemnité pour quelque cause que ce soit.

L’annonceur devra payer le prix de la location comme prévu dans le contrat. Au cas où l’avis du Jury l’indiquerait les conditions qui pourraient permettre le maintien de l’affiche, l’annonceur sera tenu de faire connaître par lettre recommandée à l’afficheur, dans le délai de trois jours ouvrables, sa décision d’accepter les modifications ou de supprimer l’affiche. Passé ce délai, sans qu’une décision de l’annonceur soit notifiée à l’afficheur, le choix appartient à ce dernier. En cas de suppression, les modalités de paiement prévues à l’alinéa précédent, sont d’application. En cas de modification, les frais qui en résultent sont à charge de l’annonceur

5. FOURNITURE DU MATERIEL

Les affiches timbres seront livrés au plus tard 10 jours ouvrables avant le début de la campagne, samedi exclu, chez MediaGeuzen ou à une adresse indiqué par MediaGeuzen. Le client déclare avoir pris connaissance des indications techniques reprises dans la fiche technique, et de respecter les indications de celles-ci. En cas de non-respect des indications, tous frais supplémentaire sera porté en compte du client. Un supplément pourra également être facturé pour les surcollages, frais d’expédition, placement de banners

6. MATERIEL NON UTILISE

Le matériel non utilisé appartient au client. Le matériel sera rendu au client à sa première demande. Le client sera tenu à payer les frais de transport. Au cas ou le matériel n’est pas réclamé 1 mois après la fin de la campagne, il est considéré comme abandonné.

7. DELAIS D’APPOSITION

L’entreprise d’affichage dispose de :

* pour une campagne de 14 jours : un jour ouvrable, à partir du premier jour de la campagne

* pour une campagne de 14 jours : trois jours ouvrables (samedi exclu), à partir du premier jour de la campagne

* pour une campagne de 28 jours : 5 jours ouvrables (samedi exclu), à partir du premier jour de la campagne

MediaGeuzen n’est pas responsable en cas de retard d’apposition, dû aux intempéries ou force majeure.

8. MODIFICATION

Au cas ou un panneau publicitaire/support publicitaire disparaitrait ou deviendrait indisponible avant ou pendant la campagne, quel soit la cause, un autre panneau/support publicitaire pourra être proposé par MediaGeuzen ou un report de la période, selon les disponibilités.

9. RESPONSABILITE

MediaGeuzen assume la garde du matériel d’affichage et est responsable de la perte ou de la détérioration du matériel couvert par un ordre, et ce jusqu’à la fin de la campagne. MediaGeuzen est tenue à respecter toute réglementation sur l’affichage. Si l’affiche est interdite par les Pouvoirs Publics en raison de son texte ou du matériel de publicité employé, le prix de l’affichage reste néanmoins dû pour la période convenue. L’entreprise d’affichage n’est pas responsable de la détérioration des affiches. Celles-ci seront remplacées dans le plus bref délai possible.

10. PRIX

Le prix est indiqué par emplacement et comprend :

- un placement d’affiche par période loué dans les villes

- l’entretien des affiches pendant la durée de la campagne, à moins qu’il s’agit d’une campagne acheté à de conditions

sous le prix cardex

Les frais supplémentaires ci-après peuvent être facturés au client, sauf dérogation convenue entre parties, taxe d’affichage éventuel (timbre), placement d’une bande, d’une surcharge, collage d’une affiche supplémentaire, fournitures de papier imprévues, toute modification au panneau d’affichage ainsi que les frais d’expédition.

11. LES TAXES ET DROITS DE TIMBRE

Nos prix sont hors TVA, hors taxes, hors droits de timbre et autres taxes. Toute augmentation de taxes, droits de timbre, depuis la conclusion du contrat et de l’exécution, reste dû par le client.

12. PAIEMENT

Nos factures sont payables au comptant, sauf dérogation expresse.

Les factures non payées à leur échéance entraînent de plein droit et sans mise en demeure le paiement d’un intérêt conventionnel de 12% par an et seront majorées d’une indemnité forfaitaire de 15% du montant de la facture avec un minimum de 125,00 €. Si à la demande du donneur d’ordre, la facture est adressée à un tiers, le donneur d’ordre reste garant du paiement de la facture. A défaut de paiement, MediaGeuzen se réserve le droit de suspendre l’exécution de tous les ordres du client sans préavis, ni indemnité.

13. CONDITIONS D’ANNULATON

Aucune annulation n’est acceptée, si elle est notifiée moins de 60 jours avant la date de démarrage de l’affichage.

Au-delà de cette période, le client devra de plein droit les indemnités forfaitaires ci-après :

- annulation notifiée entre le 61ième et le 120ième jour avant l’affichage:

50% du prix de la période d’affichage.

- annulation notifiée entre le 121ième et le 180ième jour avant l’affichage:

25% du prix de la période d’affichage.

- annulation notifiée plus de 180jours avant l’affichage :

10% du prix de la période d’affichage.

La date d’annulation sera celle à laquelle la lettre recommandée sera remise au siège social de MediaGeuzen.

14. RECLAMATION

Une réclamation quelconque doit être faite par lettre recommandée, au plus tard 3 jours ouvrables avant la fin de la campagne, au siège social de MediaGeuzen.

15. FORCE MAJEURE

La survenance de tout événement, même prévisible ou prévu, indépendant de notre volonté, empêchant ou retardant la bonne exécution d’un ordre, suspend de plein droit nos obligations et nous dégage de toute responsabilité.

16. COMPETENCE

Toute contestation éventuelle est de la compétence exclusive des tribunaux de AnversVleminckstraat 10

2000 Antwerpen

Tel 03 369 25 26

Fax 03 234 98 28

info@mediageuzen.be

abo@mediageuzen.be