Advertentievoorwaarden

Culinaire Ambiance gaat in zee met populairste gastronomische tweeling

Mediageuzen kondigt trots de samenwerking aan tussen Culinaire Ambiance, al meer dan dertig jaar het meest toonaangevende culinaire tijdschrift in België, met Kristof en Stefan Boxy, bij het grote publiek vooral bekend van hun rol als recensent in het populaire tv-programma Mijn Pop-Uprestaurant. Met hun vaak grappige, maar steeds to the point interventies wist de gastronomische tweeling in geen tijd de harten van tv-kijkend Vlaanderen te veroveren. Collega-traiteurs, chefs en foodies kenden Kristof en Stefan Boxy echter al veel langer, als de gastronomische vernieuwers die in de jaren 90 afstand deden van hun Michelinster om zich volledig op de catering-business te storten. “De broers waren hun tijd ver vooruit”, zegt Willem Asaert, hoofdredacteur van Culinaire Ambiance. “Alleen was de wereld nog niet klaar voor hun vernieuwingen. Tenminste: de inspecteurs van de culinaire gidsen waren er nog niet klaar voor. Liever dan hun eigen principes te verloochenen en zich aan te passen aan de richtlijnen, zelfs als dat hen een tweede ster had kunnen opleveren, sloten ze hun restaurant om de traiteurzaak die ze naast het restaurant runden, verder uit te bouwen.” Asaert is dan ook bijzonder trots dat Culinaire Ambiance gaat samenwerken met de Boxy’s. De komende maanden geeft de tweeling onder het motto ‘Feesten zonder stress – de Boxy’s nodigen uit’ elke maand een speciaal voor het magazine gecreëerde recept prijs. Ook Stefan Boxy is tevreden over de samenwerking. “De feestdagen zijn toch een beetje ‘onze’ hoogdagen”, legt hij uit. “In Culinaire Ambiance geven wij wat tips hoe je met zo weinig mogelijk stress aan de eindejaarperiode kan starten en ook als gastvrouw of gastheer ten volle kan genieten van je gezelschap.” “Het was heel fijn samenwerken met de redactie van Culinaire Ambiance”, vult Kristof Boxy aan. “Net als wij zijn ze zeer gepassioneerd door eten en drinken, maar altijd met oog voor kwaliteit en details.” Foto: © Johan Blommaert, Culinaire Ambiance Het oktobernummer van Culinaire Ambiance, met daarin de eerste aflevering van ‘De Boxy’s nodigen uit’ ligt in de winkel vanaf dinsdag 27 september. OVER CULINAIRE AMBIANCE Culinaire Ambiance is ook na de overname door de jonge uitgeverij Mediageuzen het magazine van én voor professionele chefs, hobbykoks, foodies en alle andere lekkerbekken. De redactie houdt in samenwerking met spraakmakende en invloedrijke chefs en ambachtslui uit het culinaire landschap elke maand de vinger aan de pollepel. Culinaire Ambiance is een forum waar ze hun visie, gedachtegoed, ideeën en creaties met elkaar en de lezers delen. Het magazine dankt zijn relevantie dan ook aan het talent van geëngageerde mensen zoals onder meer Peter Goossens, Guy Van Cauteren, Fiona Morrison, Filip Claeys, Hendrik Dierendonck, Wout Bru, Seppe Nobels, Kristof en Stefan Boxy, Vincenzo Giacomazza, Luc Hoornaert, Kenny Bernaerts, Christer Elving en tal van andere toegewijde chefs.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVERTENTIES

A. Algemene voorwaarden

Art. 1 Toepassing

1.1 De hieronder vermelde algemene verkoopsvoorwaarden zijn als enige van toepassing op alle bij Mediageuzen geplaatste bestellingen. Mediageuzen is gevestigd aan de Vleminckstraat 10, 2000 Antwerpen. Wij zijn te bereiken tijdens de kantooruren van 8u tot 12u en van 13u tot 17u uur op het nummer 03 234 98 28 en via info@mediageuzen.be. Dit is tevens het aanspraakpunt voor alle vragen en klachten.

1.2 Het plaatsen van een bestelling houdt de integrale kennisname alsook de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding in van de algemene en bijzondere voorwaarden. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door Mediageuzen worden mededelingen, voorwaarden en meldingen, al dan niet gedrukt, op brieven en andere documenten van de Klant, beschouwd als niet-bestaande voor zover zij niet overeenstemmen met deze algemene voorwaarden.

Art. 2 Bestellingen

2.1 Bestellingen gebeuren in regel middels een ondertekende bestelbon, maar kunnen door de Klant zowel mondeling, schriftelijk als per e-mail worden doorgegeven. In alle gevallen zal dit beschouwd worden als een geldig geplaatste bestelling. Indien een mondeling geplaatste bestelling naderhand niet gestaafd wordt door een ondertekende bestelbon of door correspondentie per schrift of e-mail dan zal de Klant zich behoudens bewijs van het tegendeel in geen enkel geval kunnen beroepen op een gebrek aan toestemming.

2.2 Bestellingen dienen te worden geplaatst binnen de door Mediageuzen aan de Klant meegedeelde reserveringsdeadline, en minstens binnen een redelijke termijn voorafgaand aan de publicatie of aan de start van de campagne. Deze redelijke termijnen zijn als volgt te bepalen:

Online: 10 werkdagen voor verschijning

Maandblad: 30 werkdagen voor verschijning

Tweemaandelijkse publicaties: 30 werkdagen voor verschijning

2.3 Aanvragen tot stopzetting, schorsing of wijziging kunnen slechts worden aanvaard indien zij Mediageuzen schriftelijk of per e-mail bereiken 30 dagen (postdatum of datum e-mail) voor de afgedrukte, geplande verschijningsdatum. Bij annulering heeft Mediageuzen het recht om de daadwerkelijk gemaakte kosten terug te vorderen. Indien meerdere inlassingen werden besteld en een hoeveelheidskorting werd toegekend, behoudt Mediageuzen het recht om bij een vroegtijdige stopzetting van het plaatsingsorder het verschil tussen de tariefkaartprijs en de overeengekomen prijs per plaatsing, vermenigvuldigd met het aantal reeds geplaatste inlassingen, te vorderen.

2.4 Bij een bestelling van meerdere inlassingen en/of inlassingen in diverse publicaties aanvaardt de Klant dat de bestaande advertentie wordt hergebruikt indien er geen nieuw materiaal wordt aangeleverd of indien er geen instructies tot wijziging worden gegeven overeenkomstig de voorwaarden. Mediageuzen heeft terzake geen enkele verplichting tot verificatie bij de Klant.

2.5 Advertenties worden geplaatst tegen de tarieven zoals bepaald in de offerte of overeenkomst. Bij ontstentenis daarvan gelden de tarieven zoals gepubliceerd in de op dat ogenblik geldende tariefkaart. Bij opeenvolgende of mondelinge orders zijn de voorwaarden van de laatste geschreven overeenkomst tussen partijen van kracht. Indien een Klant die reeds geniet van een of andere reductie, een bijkomende bestelling plaatst waarvoor geen specifieke bestelbon werd opgemaakt, wordt zijn reductie hiertoe alleen uitgebreid indien de nieuwe bestelling hetzelfde formaat of één formaat groter betreft.

Art. 3 Offertes

3.1 De Klant zal aan Mediageuzen alle informatie aanleveren die nodig en nuttig is voor het opmaken van een correcte en passende offerte, zoals maar niet beperkt tot het soort advertentie of campagne, de gewenste online en offline publicaties, de gewenste visuals, etc.

3.2 Offertes zijn, behoudens anders vermeld, geldig gedurende dertig (30) werkdagen na hun verzending.

3.3 Mediageuzen behoudt zich het recht voor om geen offertes op te stellen wanneer zij meent dat de advertentie of campagne strijdig is met de heersende wetten en/of reglementen, of strijdig is met het eigen karakter, het imago, de overtuiging of de belangen van het medium of haarzelf.

3.4 Advertenties , campagnes en creatieve formules worden uitgevoerd volgens offerte of overeenkomst en tegen het overeengekomen tarief, onder voorbehoud van tikfouten en andere materiële vergissingen. Elke tariefwijziging mag worden toegepast op opdrachten in uitvoering wanneer zij minimum drie maanden op voorhand is meegedeeld,.

Art. 4 Uitvoering

4.1 Mediageuzen verbindt er zich toe alle inspanningen te leveren welke redelijkerwijs van haar kunnen verwacht worden om de advertentie of campagne uit te voeren op de wijze zoals bepaald in de offerte, overeenkomst, bestelbon of andere relevante geschriften.

4.2 Mediageuzen behoudt zich in het algemeen het recht voor de uitvoering van een advertentie of campagne te weigeren, stop te zetten of uit te stellen zonder recht op schadeloosstelling en zonder dat verkoopsweigering zal kunnen ingeroepen worden, wanneer zij meent dat daartoe gegronde redenen zijn. Zoals maar niet beperkt tot

a/ Strijdigheid met de heersende wetgeving

b/ Strijdigheid met de bestelling

c/ Schending van de openbare orde of goede zeden

d/ Voorwerp uitmaakt van een geschil in rechte of daarbuiten

e/ Strijdigheid met het eigen karakter, het imago, de overtuiging of de belangen van de publicatie of publicaties

f/ Imagoprobleem van de advertentie of de campagne voor of tijdens de uitvoering

g/ Potentieel schadeverwekkend karakter ten aanzien van de publicatie en/of haar uitgever

h/ Gebrek aan toestemming of potentiële inbreuk op de rechten van derden mbt het gebruikte materiaal.

i/ Indien zij meent dat een risico bestaat op niet-betaling vanwege de Klant, of bij om het even welke wijziging van de juridische toestand van de Klant.

De vergoeding voor het reeds uitgevoerde deel van de campagne zal integraal door de Klant verschuldigd blijven.

Art. 5 Intellectuele eigendomsrechten

5.1 De intellectuele eigendomsrechten van door Mediageuzen ontworpen of herwerkte advertenties , campagnes en creatieve formules behoren haar integraal en in de ruimst mogelijke zin toe, ook indien zij in haar opdracht door derden werd uitgevoerd. Mediageuzen zal aan de Klant daarop een niet-exclusief gebruiksrecht toestaan gedurende de campagnes welke lopen in de titels waarvoor Mediageuzen gemachtigd is als regie op te treden. Elk ander hergebruik onder gelijk welke vorm door de Klant of door derden in opdracht van de Klant dient het voorwerp uit te maken van een afzonderlijke geschreven toestemming door Mediageuzen.

5.2 De aanlevering door de Klant van persklare documenten, digitaal materiaal of zetwerk aan Mediageuzen impliceert de toestemming om dit materiaal te gebruiken voor de campagnes welke lopen in de titels waarvoor Mediageuzen gemachtigd is als regie op te treden, zelfs indien dit niet uitdrukkelijk werd bepaald en zonder dat Mediageuzen terzake enige actie dient te ondernemen.

5.3 In hoofde van partijen ontstaan geen rechten mbt merken, (domein)namen, concepten of logo’s. Ieder gebruik is onderheving aan voorafgaande, schriftelijke toelating van de andere partij en is beperkt tot de actie(s) waarvoor de expliciete toestemming werd bekomen. Mediageuzen verwerft wel het recht om de advertenties , campagnes en creatieve formules welke lopen of gelopen hebben in de titels waarvoor Mediageuzen gemachtigd is als regie, te gebruiken ter promotie van haar diensten als advertentieregie.

Art. 6 Verbintenissen van de Klant

6.1 De advertenties , campagnes en creatieve formules verschijnen onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant die tevens, met uitsluiting van Mediageuzen, de volledige verantwoordelijkheid draagt voor eventuele wetsovertredingen, klachten of gedingen met betrekking tot zowel de inhoud als het aangeleverde materiaal van de advertentie of campagne. De kosten voor het publiceren van eventuele rechten van antwoord of het uitvoeren van andere dwangmaatregelen waartoe Mediageuzen zou kunnen genoopt worden naar aanleiding van een advertentie of campagne zullen zonder mogelijkheid van verhaal worden doorgefactureerd aan de Klant.

6.2 Indien een advertentie of campagne zulks vereist, dan zal de Klant alle nodige maatregelen treffen om aan de terzake geldende wetgeving te voldoen. Dit is een resultaatsverbintenis, welke ondermeer geldt voor wedstrijden, kansspelen, verkopen met prijsvermindering, verkopen op afstand, verzamelen en verwerken van persoonsgegevens (e-mailbestanden e.d.) en het voeren van vergelijkende reclame. (niet limitatief)

6.3 De Klant wordt verondersteld over de nodige toestemmingen en rechten te beschikken. Hij draagt samen met zijn lastgevers en bij uitsluiting van Mediageuzen alle verantwoordelijkheid tegenover derden voor elke inbreuk op diens rechten, waaronder ook de schending van intellectuele rechten of de vermogensrechtelijke aspecten daarvan.

6.4 De Klant vrijwaart Mediageuzen integraal tegen iedere vordering, op welke grond dan ook, van welke derde ook en zal Mediageuzen integraal vergoeden voor alle rechtstreekse en onrechtstreekse schade voortvloeiend uit de gewraakte advertentie of campagne.

6.5 Alle aangestelden, werknemers en andere gemachtigden van de Klant worden geacht in zijn naam en voor zijn rekening te handelen.

Art.7 Aanlevering van opdrachten en/of materiaal

7.1 De Klant levert publicatieklaar (print of online) materiaal dat beantwoordt aan de eisen van het medium (toelichting en/of aanvaarding door de aangestelden van Mediageuzen). Beantwoordt het materiaal niet aan de gestelde eisen of levert de Klant niets af, dan herwerkt - respectievelijk ontwerpt – Mediageuzen de advertentie of campagne. Mediageuzen mag zonder voorafgaande toestemming het materiaal herwerken en de kosten integraal in rekening brengen. Plaatsingsorders die niet gevolgd worden door het meedelen van relevante gegevens of materiaal, worden integraal gefactureerd terwijl de advertentie enkel naam en adres van de adverteerder vermeldt of teruggrijpt naar een vorige advertentie in zoverre nog beschikbaar.

7.2 De Klant die een drukproef wenst voor het verschijnen, dient dit uitdrukkelijk te vragen bij het overmaken van de opdracht. Verzorgde drukproeven in getrouwe kleuren en/of op oplagepapier uitgevoerd op een pers en in overeenstemming met de definitieve druk alsook supplementaire drukproeven worden extra aangerekend aan marktconforme voorwaarden. Niet-tijdig inleveren van materiaal, laattijdige aanvraag of niet-uitdrukkelijk door afspraak vastgelegde levering van een drukproef bevrijdt Mediageuzen van de verplichting tot het tijdig leveren van gevraagde drukproeven en van haar verantwoordelijkheid voor de in het drukwerk voorkomende fouten, vergissingen of weglatingen welke na het drukken worden vastgesteld. Mediageuzen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten, vergissingen of weglatingen in een goedgekeurde drukproef. Indien geen drukproef gevraagd wordt, gebeurt de uitvoering van de opdracht op risico van de Klant.

7.3 Wanneer de Klant zelf het publicatieklaar materiaal (print of online) ter beschikking dient te stellen dan moet hij dit tijdig doen in functie van de planning. De Klant draagt het risico en de kosten voor de deugdelijkheid van de aanlevering (online: vrij van schadelijke bestanden). Moeilijkheden of vertragingen tijdens de productie die veroorzaakt zijn door de geleverde materialen zijn, behoudens zware fout in hoofde van Mediageuzen of haar aangestelden en lasthebbers, ten laste van de Klant. Indien deze moeilijkheden een verlenging van de leveringstermijnen met zich mee brengen dan kunnen ze tevens aanleiding geven tot het aanrekenen van bijkomende kosten. Het materiaal dat door de Klant ter beschikking wordt gesteld, moet beantwoorden aan de bijzondere eisen eigen aan de drager (online of print) waarvoor het is bestemd. Wat het drukken betreft, wijst Mediageuzen alle verantwoordelijkheid af voor gebreken in de druk die rechtstreeks of onrechtsreeks het gevolg zijn van gebrekkige weergavekwaliteit van het aangeleverde materiaal. Zelfs indien geen bestelbon werd ondertekend, maakt het overhandigen van reclamemateriaal een bindende bestelling uit in hoofde van de Klant.

7.4 Ingeval de Klant geen publicatieklaar materiaal aanlevert, heeft Mediageuzen het recht zelf het initiatief te nemen en haar voorstellen aan de geldende tarieven voor te stellen aan de klant. De kosten voor ontwerp, opmaak, copywriting, vertalen, aanpassen etc van online en print advertenties, webpagina’s etc worden aan marktconforme voorwaarden in rekening gebracht. Het maken van drukklaar digitaal advertentiemateriaal is altijd voor rekening van de Klant. Op productiekosten, technische kosten of kosten voor de realisatie van reclame-uitingen is geen agentschapscommissie voorzien. Indien de advertentie of campagne geheel of gedeeltelijk bestaat uit het verwijzen naar een webpagina die niet onder het beheer van Mediageuzen staat, dient de Klant ervoor te zorgen dat deze webpagina ten allen tijde beschikbaar is. Zo Mediageuzen een bepaald aantal bezoeken aan de betrokken webpagina heeft gewaarborgd, zal deze verplichting komen te vervallen indien de webpagina, al is het maar tijdelijk en om welke reden dan ook, onbeschikbaar zou zijn.

7.5 De Klant heeft voor elke advertentie-opdracht recht op drie gratis bewijsnummers.

7.6 In geval van slechte druk (print), verkeerde plaatsing of anderssoortige vergissingen (print of online) kan de Klant nooit meer eisen dan het herplaatsen van de bedoelde advertentie. Voor meegesealde of geïnserteerde producten is de maximale compensatie beperkt tot het niet aanrekenen van het asielrecht. De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat Mediageuzen, ongeacht de grondslag, nooit aansprakelijk kan gesteld worden voor een bedrag hoger dan het factuurbedrag van de advertentie en/of campagne, en nooit aansprakelijk kan gesteld worden voor onrechtstreekse schade of gevolgschade aan partijen of derden.

7.7 Op straffe van onontvankelijkheid dienen alle klachten betreffende de facturen en/of de diensten van Mediageuzen binnen de zeven (7) werkdagen volgend op de factuurdatum en per aangetekend schrijven aan Mediageuzen te worden gericht, voorzien van een omstandige motivering.

Art. 8 Wijziging of annulering van opdrachten

8.1 Het lastenboek van elke advertentie, campagne of creatieve formule alsmede elke wijziging en/of annulatie dient door de Klant schriftelijk en ondubbelzinning medegedeeld te worden aan Mediageuzen. Wijzigingen en annulaties kunnen slechts worden aanvaard voor zover de voorziene inzendtermijnen voor het materiaal en/of de annuleringstermijnen in acht werden genomen. Wijzigingen van welke aard ook in het oorspronkelijke lastenboek, worden extra in rekening gebracht. Mediageuzen wijst alle verantwoordelijkheid af voor vergissingen, fouten en minderwaardige weergave die het gevolg zijn van twijfelachtige, onvolledige, slecht opgestelde, mondelinge of telefonisch overgemaakte onderrichtingen of vertalingen vanwege de Klant, welke een wijziging van het oorspronkelijke lastenboek impliceren. Deze wijzigingen zullen worden uitgevoerd op risico van de Klant. In voornoemde gevallen heeft de Klant niet het recht de publicatie te betwisten, betaling te weigeren, een kosteloze herpublicatie of schadevergoeding te eisen. Mediageuzen is in geen geval verantwoordelijk voor vertragingen in de levering voortvloeiend uit veranderingen aangebracht aan het initiële lastenboek. Formules op maat, creatieve formules, covers en prima posta’s worden slechts in optie gehouden voor de door Mediageuzen aangeduide periode. De kosten die vertragingen of annulaties met zich meebrengen zullen desgevallend ten laste van de Klant zijn.

8.2 Bij wijziging of annulatie zal Mediageuzen aan de Klant steeds de kosten kunnen doorrekenen die zij heeft moeten maken ter voorbereiding van de campagne (bijv maar niet beperkt tot. uitwerking concepten, opmaak mediaplannen, offertes en/of bestellingen gadgets, aanmaak speciale pagina’s, mini-sites, splashpagina’s, banners, creatie logo’s, animaties etc.) Bestellingen van covers, voorkeurspaatsing/speciale plaatsing, prima posta’s, en creatieve campagnes op maat van de klant kunnen niet geannuleerd worden.

8.3 Voor gedrukte media geldt, onder strikt voorbehoud van hetgeen bepaald werd in art 8.2, dat annulatie zonder vergoeding mogelijk is bij annulatie langer dan 8 weken voor de verschijningsdatum. Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor verschijnen wordt 50% van de inlassingsprijs aangerekend. Bij annulering binnen de 4 weken voor verschijnen wordt de inlassing volledig aangerekend.

8.4 Voor online media geldt, onder strikt voorbehoud van hetgeen bepaald werd in art 8.2 dat annulering van een campagne zonder vergoeding mogelijk is bij annulatie langer dan twintig (20) werkdagen voor de voorziene begindatum geschiedt. De annulering dient schriftelijk te gebeuren. Indien de campagne tussen de twintig (20) en tien (10) werkdagen voor de voorziene begindatum geannuleerd wordt, dient de klant 50 procent (50 %) van het op de bestelbon vermelde bedrag te betalen. Indien de campagne minder dan tien (10) werkdagen voor de voorziene begindatum geannuleerd wordt, zal het integrale bedrag verschuldigd zijn.

Art. 9 Facturatie

9.1 Alle facturen van Mediageuzen zijn betaalbaar binnen dertig (30) kalenderdagen na verzendingsdatum zoals vermeld op de factuur, netto zonder korting, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.

9.2 Bij niet-betaling of slechts gedeeltelijke betaling binnen de voorziene termijnen wordt het factuurbedrag automatisch en zonder aanmaning verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het totale factuurbedrag met een minimum van 200 Euro. Het openstaand saldo doet een interest ontstaan van één procent per maand vanaf de vervaldatum van de factuur, waarbij iedere begonnen maand geldt als een verstreken maand. Alle inningskosten, inbegrepen gerechtelijke of buitengerechtelijke aanmaningen, zijn steeds ten laste van de Klant Alle andere nog openstaande bedragen zullen vanaf dan onmiddellijk en integraal verschuldigd zijn door de Klant. Tevens behoudt Mediageuzen zich het recht voor om alle lopende campagnes onmiddellijk stop te zetten zonder voorafgaande aanmaning.

9.3 Klachten omtrent plaatsingen en/of facturen worden slechts aanvaard mits zij aangetekend aan Mediageuzen worden gericht binnen de 5 werkdagen na verschijningsdatum, respectievelijk factuurdatum. Een klacht is a priori uitgesloten indien de advertentie voor het ter perse gaan - zelfs mondeling - werd goedgekeurd door de Klant, indien zij vertaald diende te worden of indien zij slechts mondeling werd doorgegeven. Klachten schorten de opeisbaarheid van het factuurbedrag geenszins op.

Art.10 Einde van de overeenkomst

Mediageuzen kan alle lopende bestellingen met onmiddellijke ingang eenzijdig beëindigen of schorsen, zonder opzeg noch schadevergoeding aan de Klant, door de verzending van een aangetekend schrijven, ingeval:

- de Klant, vijftien (15) kalenderdagen na verzending van een eerste aangetekende ingebrekestelling, in gebreke blijft om enig verschuldigd bedrag te betalen, onverminderd het recht van Mediageuzen om volledige betaling te eisen, vermeerderd met interesten en het bedrag van de forfaitaire schadevergoeding;

- de Klant het faillissement aanvraagt, in faling wordt gedagvaard, in vereffening gaat of het concordaat aanvraagt.

Art. 11 Overmacht

Mediageuzen is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen indien de tijdelijke of definitieve onmogelijkheid te wijten is aan overmacht. Desgevallend zal Mediageuzen dit onverwijld schriftelijk aan de Klant melden. In geval van tijdelijke onmogelijkheid, zullen alle verbintenissen van Mediageuzen uitgesteld worden gedurende de overmachtsperiode, zonder dat daaruit in hoofde van de Klant enig recht op schadevergoeding kan ontstaan.

Art. 12 Nietigheid

De nietigheid van een bepaalde clausule in deze overeenkomst heeft geen invloed op de andere clausules en kan evenmin de totale nietigheid van deze overeenkomst tot gevolg hebben. De nietige clausule zal door partijen te goeder trouw vervangen worden door een geldig beding dat dezelfde wil van de partijen en dezelfde geest van de overeenkomst weergeeft.

Art. 13 Rechtskeuze

Partijen verklaren uitdrukkelijk dat slechts het Belgisch recht toepasselijk is op deze overeenkomst. Elke betwisting wordt voorgelegd aan de rechtbanken van Antwerpen die hiervoor als enige bevoegd zijn.

B. Bijzondere Voorwaarden

Art. 1 Redactionele vorm

Aangeleverde advertenties in redactionele vorm (tekstgedeelte van meer dan 1/4 pagina) dienen qua vormgeving, lettertype en lay-out verschillend te zijn van de redactionele pagina’s en dienen de vermelding “Advertentie” of “Publireportage” te dragen in een lettergrootte van minimum 12 punt. De advertentie moet ten laatste 6 weken voor verschijnen voor akkoord worden voorgelegd aan Mediageuzen, die het recht heeft eenzijdig en zonder motiveringsplicht de plaatsing te weigeren.

Art. 2 Voorkeurplaatsing

2.1 Voorkeurplaatsing gebeurt enkel voor formaten groter dan of gelijk aan 1/1, tegen meerprijs en onder voorbehoud van beschikbaarheid. Dit zonder enig recht op schadevergoeding voor de Klant.

2.2 Indien de voorkeurplaatsing niet doorgaat en de advertentie op een andere plaats verschijnt, zal enkel de prijs aangerekend worden die bij die plaats van verschijning hoort.

2.3. Voor maandelijkse en tweemaandelijkse uitgaven zijn de eerste tien plaatsingen voorbehouden voor de formaten die 1/1 en 2/1 pagina. Voor weekbladen is de eerste plaatsing voorbehouden voor formaten 1/1 en 2/1 pagina Een specifieke plaatsing rechts of links kan nooit worden gegarandeerd.

Art.3 Covers

Covers kunnen worden gereserveerd volgens het principe “wie eerst komt eerst maalt”. Reservaties zijn daarbij slechts geldig voor zover zij het voorwerp uitmaken van een ondertekende besteld en aanvaard worden door de Sales Manager of zijn aangestelde. .Mediageuzen kent in alle gevallen een recht van voorkeur toe aan creatieve formules die ten allen tijde kunnen prevaleren boven een traditionele advertentie, zelfs indien die reeds het voorwerp uitmaakt van een ondertekende bestelling

Art.4 Publi-reportages

Advertenties met een groot tekstgedeelte van meer dan 1/4 pagina en publireportages dienen altijd de vermelding ‘Advertentie’ of ‘Publireportage’ te dragen in een corpsgrootte van minimum 12 punt, ongeacht de auteur of producent. Zij kunnen niet als cover of in voorkeurplaatsing verschijnen. De aangeleverde creatie moet ten laatste 6 weken vóór verschijnen voor akkoord worden voorgelegd aan Mediageuzen.

Art 5 Opties

5.1 Opties op formules op maat, creatieve formules, covers en prima posta’s zijn 2 weken geldig indien de periode tussen de dag van de optiename en de verschijningsdatum minder dan 3 maanden bedraagt.

De opties zijn 4 weken geldig indien de periode tussen de dag van de optiename en de verschijningsdatum minstens 3 maanden doch minder dan 6 maanden bedraagt.

De opties zijn 6 weken geldig indien de periode tussen de dag van de optiename en de verschijningsdatum minstens 6 maanden bedraagt.

5.2. De deadline voor het lichten van een optie kan nooit later zijn dan de gewone afsluitdatum voor advertenties. Na het verstrijken van de geldigheidstermijn van de optie dient de klant binnen de 3 kalenderdagen ofwel de optie te annuleren ofwel een getekende bestelling aan Mediageuzen te bezorgen. Elke nieuwe reservering die volgt op de annulering van een optie zal slechts worden aanvaard indien ze gepaard gaat met een getekende bestelbon. Wie het eerste optierecht heeft, krijgt 48 uur de tijd om de optie te lichten indien Mediageuzen een andere geïnteresseerde klant heeft.

Art 6 Prijsverminderingen en kortingen

6.1 De prijsverminderingen voor combinaties kunnen bij de aanvang van elk jaar evenals bij elke tariefwijziging van één van de titels herzien worden. Prijsherzieningen zijn met onmiddellijke ingang van toepassing op alle advertenties, met uitzondering van de advertenties welke reeds bestonden voor de prijsherziening. Voor deze bestaande advertenties blijft gedurende twee maanden vanaf de herziening de oude prijs van toepassing, doch enkel voor zover het hergebruik van de bestaande advertentie betreft.

6.2. Promoties onder welke vorm ook zijn nooit cumuleerbaar.

6.3. Elke korting of toeslag wordt berekend op het basistarief.

Art 7 toeslagen Inserts, plaatsingswensen en extra vermeldingen

7.1. Nationale inserts hebben altijd voorrang op regionale, zelfs indien de regionale insert reeds het voorwerp uitmaakt van een ondertekende bestelbon. De plaatsing van een publicitaire insert in een redactionele kan geen aanleiding geven tot klacht of compensatie.

7.2 Voor implementatie van meerdere plaatsingswensen mbt tot 1 en dezelfde advertentie, campagne of creatieve formule, zal een gecumuleerde

toeslag worden aangerekend van 10% per specifieke plaatsingswens. Idem voor het plaatsen van opeenvolgende pagina’s

7.3 Voor implementatie van een couponadvertentie dient een toeslag van 15% te worden betaald. De bestelling dient uitdrukkelijk te vermelden dat het om een couponadvertentie gaat. Deze zal naar wens links of rechts verschijnen indien dit uitdrukkelijk op de bestelling staat vermeld.

7.4 Bij vermelding van extra merken in advertenties, creatieve formules en campagnes dient een toeslag van 15% per extra vermeld merk te worden vermeld, met een maximum van 30%. Deze toeslag is verschuldigd wanneer boodschappen in advertenties, creatieve formules en campagnes in woord of beeld een ander merk vermelden dan dat wat het hoofdvoorwerp uitmaakt van de reclameboodschappen. de , in de vorm van een logo of foto van het betreffende product. Uitzonderingen kunnen gemaakt worden voor de vermelding van te winnen prijzen bij wedstrijden en sponsorvermeldingen bij evenementen, doch enkel indien zij het voorwerp uitmaken van een geschreven (papier of email) akkoord aangaande de wijze van vermelding, de plaatsing en de grootte. Bij gebrek aan geschreven akkoord dienaangaandebij bestelling en voorafgaand aan de publicatie zal Mediageuzen ten allen tijde gerechtigd zijn dit supplement aan te rekenen

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVERTENTIES

A. Algemene voorwaarden

Art. 1 Identiteit van de verkoper

Uw aankopen gebeuren bij Mediageuzen (0461.983.086). Mediageuzen is gevestigd aan de Vleminckstraat 10, 2000 Antwerpen. Wij zijn te bereiken tijdens de kantooruren van 8u tot 12u en van 13u tot 17u uur op het nummer 03 234 98 28 en via  info@mediageuzen.be. Dit is tevens het aanspraakpunt voor alle vragen en klachten.

Art. 2 Herroepingsrecht

Ingevolge de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming wijzen wij U erop dat U conform art 47§1 bij elke overeenkomst op afstand beschikt over een termijn van ten minste 14 kalenderdagen waarbinnen U de overeenkomst kan herroepen. U kan dit recht uitoefenen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Aan de consument kunnen, voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht, slechts de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen aangerekend worden. De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien in volgende gevallen 1° betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn; 2° betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen; 3° betreffende de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan de verzegeling door de consument is verbroken; 4° betreffende de levering van dagbladen, tijdschriften en magazines; 5° voor diensten voor weddenschappen en loterijen; 6° betreffende de levering, op de woon- of verblijfplaats of de werkplek van de consument, van levensmiddelen of dranken of van andere goederen voor courant huishoudelijk gebruik door frequent en op gezette tijden langskomende bezorgers. Aankopen die onder het verzakingsrecht vallen kunnen binnen de 14 kalenderdagen na de dag van de levering teruggestuurd worden naar Mediageuzen NV en zullen binnen de dertig dag en na ontvangst van de herroeping terugbetaald worden. Er dient duidelijk gemeld te worden dat de consument wenst af te zien van de aankoop. De kosten van het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de consument. Alle geretourneerde goederen dienen volledig, in onbeschadigde staat en in de originele verpakking, met alle meegeleverde documenten en leveringsbon, op volgend adres terugbezorgd te worden: Mediageuzen, Vleminckstraat 10, 2000 Antwerpen

Art. 3 Identificatie van de producten, prijzen en kosten

Elk product dat door Mediageuzen te koop wordt aangeboden heeft vermelding van de voornaamste kenmerken, de prijs, de verzendingskosten, de betalingsmogelijkheden en de algemene voorwaarden. Wij wijzen erop dat alle gegevens en tarieven steeds onderhevig kunnen zijn aan veranderingen en dat enkel de prijzen en verzendingskosten geldig zijn van de dag waarop de bestelling is geplaatst. Mediageuzen heeft steeds het recht zonder voorafgaandelijke mededeling deze gegevens te wijzigen of fouten te verbeteren. De consument wordt geacht bij elke aankoop de alle productgegevens alsook de algemene voorwaarden te checken.Specifiek voor abonnementen geldt dat de verzendings- en portkosten in de prijs inbegrepen zijn, tenzij anders gespecifieerd

Art. 4 Bestelling

De aangegeven prijzen zijn steeds inclusief BTW maar exclusief andere eventuele verplichte toeslagen zoals Recupelbijdragen en verzendingskosten. Deze worden bij de bestelling steeds apart en uitdrukkelijk vermeld. Een bestelling wordt geacht te zijn geplaatst en de koop is aldus gesloten bij ontvangst van onze bevestigingsmail. Op dat moment is de bestelling niet meer te wijzigen. Mediageuzen NV kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bv. in geval van belangrijkebestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet correct betaald werden. Bestellingen kunnen enkel geplaatst worden door meerderjarigen. Minderjarigen dienen bestellingen te laten plaatsen door ouders of wettelijke vertegenwoordiger. Onze producten kunnen in sommige omstandigheden ook worden aangeboden onder de vermelding van een leeftijdsclassificatie. Door deze producten te bestellen, verklaart de consument dat de gebruiker aan de leeftijdsvoorwaarde zal voldoen. Mediageuzen is niet aansprakelijk voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de uitvoering van betalingen via internet. Promoties, kortingen en speciale acties zijn in de tijd beperkt en kunnen onderhevig zijn aan voorraadbeperkingen. Behoudens anders gespecifeerd zijn acties enkel geldig gedurende de aangekondigde looptijd en onder voorbehoud van voldoende voorraad. De datum van effectieve ontvangst van betaling zal bepalend zijn voor wat betreft het tijdstip van intekening. Mediageuzen behoudt zich desgevallend het recht voor de aanbieding te vervangen door een alternatief van gelijke waarde.

Art. 5 Levering

Aangekochte goederen worden, behoudens per product anders gespecifieerd, geleverd binnen de 30 dagen na ontvangst van betaling met de juiste referenties . De leveringstermijn begint te lopen bij ontvangst van betaling. Indien een bestelling welke bevestigd en betaald werd naderhand niet of niet tijdig leverbaar blijkt te zijn, dan heeft de consument het recht om kostenloos af te zien van de aankoop en terugbetaling te ontvangen. Onder niet tijdige levering dient te worden begrepen elke levering die niet plaatsvindt binnen de vooraf bepaalde leveringsdatum of, bij onstentenis daarvan, binnen de 45 dagen na ontvangst van de betaling, tenzij door Mediageuzen NV kan worden aangetoond dat de aangekochte goederen wel degelijk tijdig door haar werden opgestuurd en bijgevolg door omstandigheden buiten haar wil niet of niet tijdig werden geleverd. Mediageuzen NV heeft het recht voor haar leveringen beroep te doen op derden zoals de post of andere private pakket- koerier-transport-leveringsbedrijven. Behoudens bij opzet of zware fout kan Mediageuzen nooit aansprakelijk worden gesteld voor de al dan niet deugdelijke of tijdige uitvoering van de dienstverlening in hoofde deze derde partijen. Mediageuzen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ingevolge niet-tijdige levering

Art. 6 Defectueuze levering

Foutieve levering (= het geleverde product is niet het bestelde product) of geleverde producten die behept zijn met zichtbare gebreken, kunnen kostenloos worden geretourneerd indien ze in onbeschadigde staat zijn, zich in de originele verpakking bevinden en vergezeld zijn van de originele leveringsbon. Er dient binnen de 14 dagen contact te worden opgenomen met onze klantenservice op 03 234 98 28. Bij audio-, video- of datadragers en bij software is aanspraak op het retourrecht uitgesloten wanneer de verzegeling door de consument is gebroken.

Art. 7 Opslag van gegevens

Uw gegevens worden opgeslagen en gebruikt voor interne, geautomatiseerde verwerking in het kader van klantenbeheer , bedrijfsvoering, en aanbiedingen. Voor verdere informatie verwijzen wij U naar ons privacy beleid (LINK). U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens. Wenst u geen andere aanbiedingen te ontvangen of heeft u bezwaar tegen verstrekking van adresgegevens aan derden, dan kunt u ons dat schriftelijk mededelen. Onze verwerking is aangemeld bij de Commissie van de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te 1000 Brussel.

Art. 8 Wijzigingen

Mediageuzen heeft steeds het recht deze algemene voorwaarden aan te passen en te veranderen. In voorkomend geval vervangen die alle voorafgaandelijke verkoopsvoorwaarden in al hun onderdelen. De consument dient derhalve bij elke nieuwe bestelling opnieuw kennis te nemen van de algemene voorwaarden en zich ermee akkoord te verklaren. Nietigheid van één of meerdere bepalingen tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan, tenzij deze zonder dit nietige bepaling de verkoopsovereenkomst niet zou kunnen voortbestaan.

Art. 9 Bewijs

Elektronische mededelingen en back-ups kunnen geldig als bewijs worden gebruikt.

Art.10 Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is het Belgische recht van toepassing, met uitsluiting van internationale verdragen die zouden doorverwijzen naar een ander rechtstelsel en van internationale verdragen inzake internationale koopovereenkomsten.